OUR TOPPERS
CBSE Class – X Board Examination Session 2018-19
Anjali Tiwari 98%
Srishti Agrawal 98%
Satvik Pandey 97%
Mayank Rastogi 97%
Arunesh S. Bajpai 96%
Varun Sapra 96%
Vaishali Shukla 95%
Ananya Chatterjee 95%
Yash Passi 94%
Versha Kumari 93%
Ishanee  Srivastava 93%
Shambhavi Pandey 92%
Ritvik Verma 91%
Alvia Imam 91%
Prakhar Sahu 91%
Deeksha Singh 90%
Prasann Kumar Singh 90%
Aman Kumar Singh 90%
Pranjali Tripathi 90%
Sanskriti 90%